1. Introductie

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Chromeshop by Fourcast for Education BV persoonsgegevens verzamelt en wordt u gewezen op uw rechten met betrekking tot deze gegevens.

Chromeshop by Fourcast for Education is een besloten vennootschap met als ondernemingsnummer 0735.998.881 en adres hebbende te Engelse Wandeling 2, K18, 8510 Kortrijk, België. Naar Chromechop by Fourcast for Education BV wordt hierna verwezen als ‘Chromeshop’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.
In verband met vragen rond deze verklaring kan u Chromeshop bereiken via privacy@chromeshop.be.

Deze verklaring is van toepassing op alle gegevens die Chromeshop verzamelt en verwerkt via haar website, fourcastforeducation.be en alle subdomeinen van dit domein. Hiernaar wordt verwezen als de ‘Website’.

Chromeshop respecteert de privacy van alle bezoekers van de Website. Daarom verzamelen we uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van aangeboden diensten op deze Website.

De persoonsgegevens die Chromeshop verwerkt worden direct van u verkregen wanneer u de Website bezoekt of wanneer u met de Website in interactie gaat door bijvoorbeeld formulieren in te vullen. De verwerking van deze gegevens verloopt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Verwerkte persoonsgegevens

Chromeshop verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door uzelf worden verstrekt. Wanneer u persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt Chromeshop aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op uw verantwoordelijkheid.
De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van de Website.

Contactformulier
In het kader van de verschillende contactformulieren op de Website worden de volgende gegevens verwerkt:
Personalia: naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer;
Professionele gegevens: functie, werkgever, scholenkoepel of -groep;
Commerciële gegevens: interesse voor bepaalde Fourcast-producten en -diensten;
De inhoud van uw bericht en de daaropvolgende communicatie.

Toepassingsoverschrijdende gegevens
Onverminderd de hierboven vermelde gegevens kan Chromeshop tijdens uw gebruik van de Website en het invullen van de verschillende formulieren op de Website de volgende gegevens verzamelen:
Uw surfgedrag op de Website;
Uw accountgegevens;
Alle persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met Chromeshop.

3. Verwerkingsdoeleinden

De verschillende wijzen waarop persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Chromeshop hebben verschillende doeleinden. Onderstaande doeleinden gelden voor de respectievelijke wijzen van verzameling.

Contactformulier
Contact met u opnemen als reactie op de door u geïnitieerde communicatie.

Toepassingsoverschrijdende verwerkingsdoeleinden
Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden in het kader van marketingdoeleinden wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven op het moment van verstrekking van de gegevens.
Wanneer u inlogt op de Website worden uw accountgegevens verwerkt om u de gevraagde diensten te kunnen laten gebruiken.

4. Verwerkingsgrondslag

De gegevens die Chromeshop verzamelt door de Website worden verwerkt op grond van toestemming. U kan uw toestemming voor deze verwerking steeds intrekken.

5. Ontvangers van gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan een derde partij tenzij aan onze partners zoals IT-leveranciers of consultants, uitsluitend in kader van de diensten die wij aan u leveren.
Uw persoonlijke gegevens zouden eveneens kunnen worden gedeeld met een derde partij indien dit een wettelijke verplichting is.

6. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden opgenomen in deze verklaring.
In alle andere gevallen zullen uw gegevens niet langer dan 2 jaar worden bijgehouden.

7. Rechten van betrokkenen

Onder bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage. Dat is uw recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit recht zorgt ervoor dat wij incomplete of incorrecte gegevens over u moeten aanvullen of corrigeren.
  • Recht op vergetelheid. U heeft het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen wanneer wij geen reden meer hebben om deze te bewaren en/of te verwerken.
  • Het recht op beperking van de verwerking, bijvoorbeeld wanneer u de accuraatheid ervan wilt nagaan.
  • Het recht om uw toestemming in te trekken door ons te contacteren via de contactgegevens op de Website en/of uit de Introductie van deze verklaring.
  • Het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) indien u van mening bent dat wij uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens geschonden hebben.

Indien uw deze rechten wilt uitvoeren, dient u contact met ons op te nemen via privacy@chromeshop.be of via post op het adres:
Engelse Wendeling 2, K18
8510 Kortrijk

8. Aanpassingen aan deze verklaring

Chromeshop behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze verklaring. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal u actief ter kennis worden gebracht.

Laatste update: 22/09/21